DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ – OŚWIADCZENIE

WSTĘP

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Kultury w Tłuszczu.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 2. filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 3. część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 4. redaktor strony dokłada wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności

UŁATWIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ

 • powiększenie czcionki
 • podświetlanie linków
 • ustawienie wysokiego kontrastu
 • ustawienie bardziej czytelnej czcionki
 • skala szarości

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia: 04-09-2020.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Łukasz Kaska
e-mail: redaktor@cktluszcz.pl
Telefon: +48 (29) 75 73 134

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:
Klikając ten link przejdziesz do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Data publikacji strony internetowej: 20.05.2016.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 04.09.2020.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu
05-240 Tłuszcz, ul. Szkolna 1
Tel.: +48 (29) 75 73 134
E-mail: centrum@cktluszcz.pl
Strona internetowa: cktluszcz.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 • Przed wejściem do budynku, znajduje się podjazd z poręczami dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Wejście główne do budynku przystosowane jest szerokością dla osób z niepełnosprawnościami np. dla osób na wózkach inwalidzkich.
 • Centrum Kultury oferuje kontakt z pracownikami pracującymi na wyższych piętrach budynku, którzy w razie konieczności, odbywają spotkania na parterze budynku.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze

Skip to content