Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu

Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

CENTRUM  KULTURY SPORTU I REKREACJI W TŁUSZCZU

Obowiązujący od dnia 06.09.2013 r.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1.

Ilekroć w regulaminie mowa o:

1. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin organizacyjny CKSiR;

2. CKSiR – należy przez to rozumieć Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu;

3. Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora CKSiR;

4. Komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć pracownię, warsztat, samodzielne stanowisko pracy;

5. Kierowniku – należy przez to rozumieć kierownika administracji CKSiR

§ 2.

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406).

2. Statutu nadanego Uchwałą nr VIII/84/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 31.08.2011 r.

§ 3.

Regulamin niniejszy określa strukturę i organizację oraz zasady funkcjonowania CKSiR w Tłuszczu, będącego samorządową instytucją kultury.

 

§ 4.

1. Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu kieruje dyrektor, który jest przełożonym służbowym w stosunku do pracowników CKSiR;

2.Zasady wynagradzania pracowników CKSiR w Tłuszczu określa Regulamin Wynagradzania, który jest zatwierdzany przez Dyrektora.

3. Gospodarowanie środkami odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem samorządowej  jednostki terytorialnej.

4. Zakupy i inwestycje dokonywane są przy wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z przepisami dotyczącymi Prawa Zamówień Publicznych.

 

Rozdział II

Zarządzanie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu

§ 5

Dyrektor zarządza i reprezentuje na zewnątrz CKSiR oraz odpowiada za całokształt powierzonych działań statutowych CKSiR;

 

§ 6

Dyrektor odpowiada w szczególności za:

1. Realizację zadań statutowych i programów działalności i CKSIR;

2. Nadzór nad działalnością finansowo-gospodarczą CKSiR;.

3. Właściwe warunki pracy, przestrzeganie przepisów bhp, zabezpieczenie ppoż. oraz inne zadania wynikające z przepisów szczególnych powszechnie obowiązujących.

4. Sporządzanie sprawozdań merytorycznych z działalności CKSiR;

5. Współpracę z samorządowymi instytucjami kultury;

6. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, towarzystwami regionalnymi;

7. Koordynację planowania i sprawozdawczość wewnętrzną.

 

§ 7

1. Dyrektor upoważniony jest do wydawania zarządzeń regulujących funkcjonowanie CKSiR w Tłuszczu.

2. W zakresie zarządzania dyrektor podpisuje w szczególności :

1) zarządzenia wewnętrzne, instrukcje, regulaminy i inne akty prawne o charakterze    wewnętrznym;

2) decyzje i polecenia służbowe o charakterze ogólnym i organizacyjnym oraz związane z realizacją zadań CKSIR;

3) korespondencję zewnętrzną kierowaną do instytucji publicznych, władz instytucji państwowych oraz kontrahentów umów cywilnych;

4) informacje, sprawozdania i wnioski o charakterze problemowym wychodzące na zewnątrz CKSiR;

5) sprawozdania z realizacji zadań pokontrolnych;

6) pisma i dokumenty w sprawach należących do zakresu działania i uprawnień dyrektora;

7) rozpatruje skargi i wnioski w ramach postępowania skargowego regulowanego przez zapisy Kodeksu postępowania administracyjnego;

 

§ 8

1. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników CKSiR w zakresie prawa pracy.

2. Dyrektor jako kierownik zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy, w szczególności:

1) zawiera umowy o pracę z pracownikami, podpisuje wypowiedzenia umów o pracę oraz pisma związane ze stosunkiem pracy;

2) zatwierdza zakres czynności dla wszystkich pracowników CKSiR;

3) udziela kar porządkowych pracownikom;

4) sprawuje bezpośredni nadzór nad podległymi komórkami organizacyjnymi;

5) wydaje podległym komórkom organizacyjnym polecenia i instrukcje dotyczące wykonywania przypisanych im obowiązków;

6) podejmuje decyzje w kwestii przyznania dodatków funkcyjnych, nagród jubileuszowych;

7) współpracuje ze związkami zawodowymi w zakresie wymaganym w powszechnie obowiązujących przepisach.

 

§ 9

1. Zastępcą Dyrektora CKSiR jest ustalony w formie pisemnej, kierownik administracyjny na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy spowodowanej np.: chorobą, urlopem wypoczynkowym, trwającej dłużej niż 7 dni.

2. Dyrektor może upoważniać pracowników CKSiR, w formie pisemnej, do podpisywania i załatwiania spraw w swoim imieniu, w ustalonym zakresie.

 

§ 10

Główny księgowy – prowadzi rachunkowości CKSiR zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami polegającymi na:

– Opracowuje procedury kontroli finansowej i księgowej;

– Kontroluje przestrzeganie procedur przez pracowników CKSiR;

– Odpowiada za prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej CKSiR;

– Odpowiada za prowadzenie rachunkowości CKSIR;

– Prowadzi kontrolę zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących tych operacji;

– Odpowiada za prawidłowe planowanie wydatków i dochodów budżetowych CKSiR oraz dochodów pozabudżetowych;

– Odpowiada za prawidłowe planowanie wydatków inwestycyjnych CKSiR;

– Prowadzi bieżącą kontrolę wykorzystania środków budżetowych i pozabudżetowych CKSiR;

– Odpowiada za terminowe i prawidłowe sporządzanie sprawozdań finansowo – księgowych i statystycznych;

– Sporządza, wymaganych przepisami prawa, deklaracji oraz rozliczeń z urzędem skarbowym i innymi instytucjami;

– Sporządza bilans, rachunek zysków i strat CKSiR;

– Dokonuje analiz finansowych dla potrzeb kontroli wewnętrznej, dyrektora i Burmistrza;

– Kontrola kasy prowadzonej przez pracownika CKSiR;

– Odpowiada za prawidłowe przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo – księgowych;

– Wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi;

– Prowadzi obsługę bankową;

– Rozlicza delegacje pracowników CKSiR;

– Prowadzi obsługę Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

– Sprawuje nadzór nad prawidłowością dysponowania przyznanymi CKSiR środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez CKSiR środkami pozabudżetowymi, a także sprawuje nadzór nad gospodarowaniem mieniem;

– Nadzoruje przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych w CKSiR;

– Nadzoruje realizację planu finansowego CKSiR;

– Rozlicza inwentaryzację;

– Naliczanie wynagrodzeń pracowniczych, zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich oraz innych świadczeń wynikających z umów o pracę i umów cywilno-prawnych;

– Sporządzanie wewnętrznych miesięcznych deklaracji na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz rocznych PIT 4R oraz PIT 8AR

– Sporządzanie oraz wysyłanie przelewów wynagrodzeń

 

§ 11

Kierownik administracyjny – prowadzi szereg zadań związanych z funkcjonowaniem CKSiR instytucji kultury a w szczególności:

– Koordynacja zadań wynikających z bieżących napraw i remontów obiektów, których administratorem jest Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.

– Koordynowanie zadań wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

– Przygotowywanie projektów umów na realizację prac dotyczących obiektów, których administratorem jest Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.

– Współpraca z Wydziałem Inwestycji Urzędu Miejskiego w zakresie spraw dotyczących obiektów, których administratorem jest Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji

– Współpraca z Wydziałem promocji Urzędu Miejskiego w zakresie organizacji imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych,

– Współdziałanie z innymi stanowiskami Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie zadań statutowych CKSiR.

– Udział w procesie kształtowania rocznego programu kulturalnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji.

– Prowadzenie spraw związanych z obsługą administracyjno-gospodarczą obiektów, których administratorem jest Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.

– Inicjowanie działań służących rozwojowi kultury sportu i rekreacji na terenie miasta i gminy Tłuszcz, w tym poprzez nawiązywanie kontaktów z zagranicą i realizację zadań w partnerstwie.

– Przygotowywanie wniosków o środki pomocowe ze źródeł krajowych i budżetu Unii Europejskiej, w tym uczestniczenie w przygotowaniu projektów w celu rozwoju kultury, sportu i rekreacji przez podmioty zewnętrzne.

– Inicjowanie działań służących zwiększaniu ofert świetlic;

– Obsługa porządkowa w trakcie imprez plenerowych;

– Wykonywanie zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych.

– Zabezpieczenie i ochrona mienia CKSiR.

– Nadzór i właściwe przechowywanie dokumentacji związanej z technicznym stanem obiektu

– Dbałość o utrzymanie w pełnej sprawności technicznej i sanitarnej obiektów, sprzętu nagłośnieniowego i wyposażenia, terminowe wykonywanie obowiązkowych badań stanu technicznego, a także bieżące remonty.

-.Zakup materiałów, urządzeń i innych artykułów niezbędnych do należytego funkcjonowania CKSiR oraz ewidencjonowanie bieżących zakupów.

– Wynajem sprzętu technicznego.

– Na bieżąco przygotowywanie pomieszczeń, sprzętu scenicznego do prawidłowej realizacji zadań statutowych.

– Przygotowywanie i obsługa techniczna imprez oraz współpraca przy ich realizacji z innymi współorganizatorami imprez.

– Obsługa sprzętu elektronicznego, audiowizualnego i akustycznego oraz muzycznego.

-. Nadzorowanie przestrzegania przepisów bhp i ppoż. w CKSiR

-. Administrowanie majątkiem ruchomym i nieruchomym CKSiR.

-. Przeprowadzanie inwentaryzacji.

 

Organizacja wewnętrzna

§ 12

1. Do realizacji zadań wynikających ze statutu CKSiR zostały powołane niżej wymienione komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska:

1) Dział Finansowo – Księgowy (FK);

2) Dział Animacji i Promocji Kultury (AiPK);

3) Warsztat gospodarczy (WG);

4) Informatyk (IT);

5) Redaktor Portalu Internetowego (RPI);

6) Specjalista Obsługi Administracyjnej (SOA);

 

§ 13

1. Komórką organizacyjną zarządza kierownik, bezpośrednio podległy dyrektorowi.

2. Kierownik podejmuje decyzje jednoosobowo w zakresie przydzielonych zadań i ponosi odpowiedzialność za wszystkie sprawy kierowanej komórki.

3. Kierownik koordynuje działania merytoryczne, odpowiada za organizację i realizację zadań komórki, a w szczególności:

1) nadzoruje wykonywanie powierzonych komórce zadań;

2) przedkłada dyrektorowi informacje o realizacji zadań i funkcjonowaniu komórki;

3) wnioskuje w sprawach zatrudniania, wynagradzania, nagród i kar podległych pracowników.

4. Szczegółowe zakresy zadań, obowiązków i odpowiedzialności pracowników CKSiR określają zakresy czynności.

5. W razie braku możliwości pełnienia przez kierownika obowiązków służbowych lub podczas nieobecności w pracy, zastępstwo pełni wyznaczony przez dyrektora pracownik.

 

Rozdział III

Zakresy działania poszczególnych komórek organizacyjnych

§14.

Do zadań Działu Finansowo – Księgowego należy:

– Sporządzanie, przyjmowanie i kontrola obiegu dokumentów finansowo-księgowych.

-. Bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości i sprawozdawczości finansowej.

-. Sprawowanie kontroli formalnej i rachunkowej.

– Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

-. Prowadzenie kasy CKSiR.

– Terminowe ściąganie należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.

-. Naliczanie wynagrodzeń pracowniczych, zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich i rodzinnych.

-. Naliczanie podatków i terminowe regulowanie zobowiązań.

-. Rozliczenia z ZUS – naliczanie składek wypełnianie deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych – przekaz elektroniczny do ZUS.

-. Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowniczych.

-. Prowadzenie analityki i syntetyki zgodnie z zakładowym planem kont.

-. Rozliczanie inwentaryzacji.

-. Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz innych wymaganych przepisami prawa.

-. Systematyczne bieżące analizowanie gospodarki finansowej instytucji i przekazywanie aktualnych informacji dyrektorowi.

– Naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy i umów cywilno-prawnych.

-. Sporządzanie list płac – naliczanie potrąceń z wynagrodzeń, zgodnie z przepisami prawa lub dyspozycjami pracownika.

-. Sporządzanie i przekazywanie przelewów wynagrodzeń oraz potrąceń od wynagrodzeń pracowników CKSiR.

-. Naliczanie i ewidencjonowanie wypłat zasiłków chorobowych, opiekuńczych, wychowawczych, macierzyńskich oraz weryfikacja dokumentów uprawniających do ich otrzymania.

– Naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy, także od umów cywilno – prawnych.

-. Sporządzanie rocznych deklaracji (PIT 11 i PIT 40 o dochodach pracowników CKSiR oraz innych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy.

-. Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

-. Sporządzanie sprawozdań z zakresu płac, wymaganych przepisami prawa.

-. Sporządzanie rocznych deklaracji PIT 4R i PIT 8AR o dochodach pracowników CKSIR

-. Sporządzanie i przekazywanie miesięcznych deklaracji DRA do ZUS oraz rocznych IWA.

-. Prowadzenie korespondencji z ZUS, urzędem skarbowym i innymi instytucjami.

-. Prowadzenie akt osobowych pracowników CKSiR, rejestru pracowników, byłych pracowników, list obecności, kartotek urlopowych, ewidencji zwolnień lekarskich, ewidencji czasu pracy, archiwizacja dokumentacji pracowniczej;

 

 

§15.

2) Do zadań Działu Animacji i Promocji Kultury (AiPK) należy:

– Przygotowanie merytoryczne festiwali, przeglądów, konkursów, spektakli, wystaw, spotkań autorskich, wydarzeń kulturalnych.

– Wspieranie kulturalnej, społecznej, edukacyjnej aktywności środowisk lokalnych oraz inicjowanie i wspieranie działań organizacji pozarządowych, instytucji lokalnych i obywateli działających w obszarze samorządności, kultury, edukacji, przedsiębiorczości, pomocy społecznej i ochrony środowiska.

-. Rozwijanie uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym ze szczególnym uwzględnieniem grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

-. Rozwój wolontariatu.

-. Koordynacja i współpraca z instruktorami sekcji artystycznych i edukacyjnych.

-. Upowszechnianie i promocja sztuki poprzez czynne i bierne uczestnictwo w zdarzeniach kulturalnych tj. organizowanych wystawach plastycznych, spektaklach teatralnych, happeningach.

-. Organizowanie spotkań i warsztatów artystycznych dla zespołów i twórców amatorów działających na terenie miasta z udziałem z udziałem profesjonalnych konsultantów.

-. Współdziałanie z innymi placówkami kulturalnymi i oświatowymi w zakresie rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego.

-. Współpraca z instytucjami oraz placówkami oświatowymi i wychowawczymi w zakresie funkcjonowania Działu.

-. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi galeriami, instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami o podobnych zadaniach;

–  Przygotowywanie i realizacja amatorskich imprez artystycznych.;

-. Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych w celu pozyskania pozabudżetowych źródeł finansowania projektów kulturalnych.

– Prowadzenie dokumentacji kulturalnej,

– Wykonywanie usług w nawiązaniu do statutu CKSIR tj. usługi kserograficznych i poligraficznej;

– Obsługa elektroakustyczna, fotograficzna i video organizowanych i współorganizowanych przez CKSiR imprez;

–  Prowadzenie imprez kulturalnych.

-. Promocja i reklama imprez.

– Przygotowanie oferty kulturalnej CKSiR;

– Przygotowanie niezbędnej dokumentacji organizowanych przez CKSiR imprez.

– Tworzenie i aktualizowanie dokumentacji imprez i bazy danych CKSiR.

– Współpraca ze środkami masowego przekazu.

-. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowania instytucji.

-. Pozyskiwanie pozabudżetowych źródeł finansowania projektów kulturalnych.

–  Pozyskiwanie sponsorów.

– Pozyskiwanie patronatów medialnych i społecznych.

– Sporządzanie wniosków aplikacyjnych.

– Rozliczanie projektów.

 

§16

Do zadań Specjalisty obsługi administracyjnej należy:

-. Prowadzenie ewidencji korespondencji pism wpływających i wychodzących z CKSiR wysyłanie korespondencji;

-. Prowadzenie spraw zleconych przez dyrektora.

–  Ewidencja list obecności.

–  Nadzór nad obiegiem dokumentów, archiwizacja i kontrola dokumentów.

–  Pozyskiwanie pozabudżetowych źródeł finansowania projektów kulturalnych.

–  Pozyskiwanie patronatów medialnych i społecznych.

–  Sporządzanie wniosków aplikacyjnych.

 

 

§17

1. Do zadań Warsztatu Gospodarczego należy:

–  Dbanie o czystość i porządek w obejściu CKSIR, a w szczególności:

– Sprzątanie i utrzymywanie w czystości chodników i parkingów przylegających do zabudowań CKSIR oraz terenów zielonych, tj. zamiatanie i odśnieżanie.

– Sprzątanie i utrzymywanie w czystości ogrodu CKSIR i terenów zielonych (ogródki, palce zabaw, boiska sportowe).

– Grabienie liści.

– Dbanie o czystość i porządek w pomieszczeniach (Świetlicy Środowiskowej, pracowniach, salach, korytarzach, klatce schodowej, toaletach).

– Dbanie o podręczny warsztat pracy, wnioskowanie o doposażenie go, zgłaszanie kierownikowi administracyjnemu do odpisu zniszczony sprzęt i urządzenia.

– Odkurzanie ścian, sufitów, mebli, firanek i zasłon.

– Zdejmowanie i zawieszanie firan i zasłon.

– Wykonywanie prania zasłon ,firan, materiałów dekoracyjnych, odzieży roboczej.

– Czyszczenie wykładzin, dywanów, chodników.

– Mycie drzwi, okien i ścian.

-czyszczenie, odkurzanie biurek, komputerów, drukarek, ksero i innych przedmiotów biurowych.

– Codzienne usuwanie śmieci.

– Ustawianie mebli na imprezy, wystawy oraz pomoc przy montażu i demontażu dekoracji.

– Wydawanie i przyjmowanie kluczy do pomieszczeń i sal osobom upoważnionym.

– Sprawdzanie stanu zabezpieczenia po zakończeniu działalności w budynku, czuwanie nad bezpieczeństwem popż.

– Znajomość instrukcji obsługi maszyn na stanowisku pracy.

– Noszenie odzieży roboczej i ochronnej podczas wykonywania prac porządkowych, naprawczych i remontowych.

– Współdziałanie z kierownikiem administracyjnym w zakresie dokonywania zakupów.

– Przestrzeganie ustalonych terminów zużycia otrzymanych narzędzi pracy i materiałów służących do utrzymania czystości.

– Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy i potrzeby CKSIR (np. podczas absencji innych pracowników).

 

 

§18

Do zadań Informatyka należy:

– Prowadzenie witryny internetowej CKSiR.

– Bieżąca aktualizacja witryny.

– Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.

– Prowadzenie Facebooka CKSiR.

– Konserwacja i naprawa sprzętów informatycznych będących własnością CKSiR.

 

§19

Do zadań Redaktora Portalu Internetowego należy:

– Prowadzenie i bieżąca aktualizacja witryny internetowej.

– Przygotowanie i zamieszczanie relacji z uroczystości.

– Przygotowanie grafiki związanej z organizowanymi uroczystościami.

– Współpraca z innymi pracownikami celem przygotowania i realizacji projektów ze źródeł zewnętrznych.

– Przygotowanie pod względem graficznym bieżącej oferty CKSiR.

 

Rozdział IV

Obowiązki, odpowiedzialność i uprawnienia pracowników

§20

1. Obowiązki, odpowiedzialność i uprawnienia pracowników określają przepisy powszechnie obowiązujące, w tym zapisy Kodeksu Pracy, przepisy ustaw szczególnych oraz przepisy wewnętrzne m.in. Regulamin Pracy.

2. Do obowiązków pracownika należy:

1) zaznajomić się i stosować przepisy bhp, o ppoż., o ochronie mienia, o ochronie danych osobowych, tajemnicy służbowej, dyscypliny pracy, porządku i toku pracy, dot. czynności kancelaryjnych i inne wskazane w zakresie czynności;

2) rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków i czynności;

3) właściwe i odpowiedzialne gospodarowanie powierzonymi materiałami i sprzętem;

4) efektywne wykorzystanie czasu pracy na realizację przydzielonych zadań;

5) niezwłoczne powiadomienie bezpośredniego przełożonego o zaistnieniu czy zagrożeniu w przedmiocie niepożądanych naruszeń w zakresie mienia, niegospodarności i nadużyciach na szkodę CKSiR;

6) informowanie przełożonego na bieżąco o wykonywanych pracach i ewentualnych trudnościach;

7) podnoszenie kwalifikacji ogólnych i zawodowych;

8) wykonywanie czynności zleconych przez przełożonych związanych z działalnością komórki, a nieujętych w indywidualnym zakresie czynności;

9) stała dbałość o autorytet i dobre imię CKSiR, a także dążenie do stworzenia właściwych i niekonfliktowych stosunków międzyludzkich, międzypracowniczych i koleżeńskich;

10) stała współpraca z pracownikami wszystkich komórek organizacyjnych w celu zapewnienia jak najlepszego wypełniania zadań statutowych CKSiR;

11) dokładne rozliczenie się w przypadku przejścia na inne stanowisko lub rozwiązania umowy o pracę z posiadanej dokumentacji, sprzętu, pieczątek, zaliczek, wypożyczonych przedmiotów oraz protokolarne przekazanie dokumentów pracownikowi wskazanemu przez bezpośredniego przełożonego.

3. Pracownik ponosi odpowiedzialność wobec bezpośredniego przełożonego oraz dyrektora, za wypełnianie obowiązków wynikających z zakresu czynności, a przede wszystkim za:

1) terminowość i jakość wykonywanej pracy na powierzonym stanowisku;

2) powierzone mu wartości majątkowe CKSiR;

3) rzetelne, prawidłowe i zgodne z rzeczywistością opracowywanie dokumentacji związanej z jego stanowiskiem pracy;

4) przestrzeganie regulaminu pracy i innych przepisów regulujących obowiązki i uprawnienia pracownicze.

5. Pracownikowi zabrania się:

1) spożywania na terenie zakładu pracy napojów alkoholowych i przyjmowania środków odurzających oraz przebywania na terenie zakładu pracy pod wpływem takich napojów lub środków;

2) opuszczania w czasie pracy, bez zgody bezpośredniego przełożonego, miejsca pracy;

3) wynoszenia z miejsca pracy, bez zgody przełożonego, jakichkolwiek rzeczy nie będących własnością pracownika;

4) wykorzystywania bez zgody przełożonego sprzętu i materiałów pracodawcy do czynności niezwiązanych z wykonywaną pracą;

5 ) przebywania na terenie zakładu pracy poza godzinami pracy.

 

 

§21

1. Zasady i formy użytkowania lokali i pomieszczeń:

– CKSiR w miarę posiadanych możliwości lokalowych może dokonywać krótkotrwałego odpłatnego wynajmu i dzierżawy lokali wg obowiązującego cennika usług.

– W ramach współpracy kulturalnej CKSiR może bezpłatnie użyczać lokale i pomieszczenia innym podmiotom organizacyjnym tj. stowarzyszeniom, organizacjom związkowych i społecznym, placówkom oświatowym, gminnym instytucjom samorządowym dla realizacji pożądanych i użytecznych społecznie celów w tym: spotkania integracyjne, zebrania, narady, imprezy kulturalne, oświatowe, rekreacyjno-relaksacyjne, w których udział jest bezpłatny i nie stanowią one formy działalności gospodarczej lub dochodowej.

 

§22

Warunki uczestnictwa i korzystania z dóbr kultury stanowiących własność Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu.

1. W CKSiR oraz w podległych administracyjnie obiektach i terenach zielonych, sportowych i rekreacyjnych obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych, zażywania narkotyków oraz spożywania alkoholu.

1.1 W trakcie imprez plenerowych organizowanych przez CKSiR wymagana jest zgoda organizatora oraz posiadanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych według obowiązujących przepisów w tej mierze.

2. Każdy uczestnik-bywalec w CKSiR oraz w podległych administracyjnie obiektach i terenach sportowo-rekreacyjnych ma prawo uczestniczyć w zajęciach zespołów i grup zainteresowań wg posiadanych umiejętności i zdolności oraz brać udział w wydarzeniach kulturalnych (koncerty, uroczystości, akademie, gry i zabawy, konkursy, turnieje itp.)

3. Każdy uczestnik-bywalec w CKSiR oraz w podległych administracyjnie obiektach i terenach sportowo-rekreacyjnych ma obowiązek przestrzegania ogólnie przyjętych norm etycznych i społecznej komunikacji bez narażania innych na niebezpieczeństwo utraty godności osobistej, zdrowia i życia.

4. Do podległych administracyjnie obiektów, terenów zabawowych i sportowo-rekreacyjnych nadzorowanych i zarządzanych przez CKSiR należą:

 

STADION MIEJSKI

1.Boisko sportowe dla rozgrywek TKS Bóbr Tłuszcz, ul .Polna

 

PLACE ZABAW

1. Osiedle „Borki” w Tłuszczu przy ul. Przejazdowej na działce o numerze ew. 920

2. Osiedle „Długa” w Tłuszczu przy ul. Armii Krajowej na działce o numerze ew. 2156

3. Osiedle „Kolejowa” w Tłuszczu przy ul. Poprzecznej na działce o numerze ew. 769/1

4. OSP w Dzięciołach na działce o numerze ew. 550/1 i 552/1

5. ZS w Postoliskach na działce o numerze ew. 533/6

6. Osiedle „Słoneczna” w Tłuszczu przy ul. Cichej na działce o numerze ew. 1909 i 2349

7. Wólka Kozłowska na działce o numerze ew. 312/6

8. Ogródek Jordanowski na działce o numerze ew. 1341, 1342

 

BOISKA SPORTOWE

(z nawierzchnią syntetyczną)

1. Boiska w kompleksie ORLIK 2012 w Tłuszczu przy ul. Łąkowej na działce o numerze ew. 1654/3 i 1655/2.

2. Boisko w Tłuszczu przy Szkole Podstawowej na działce o numerze ew. 1479/1.

3. Boisko w Postoliskach przy Zespole Szkół na działce o numerze ew. 532/5 i 533/6.

4. Boisko w Stryjkach przy Zespole Szkół na działce o numerze ew. 174.

 

ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE

1.Świetlica środowiskowa z programem profilaktyczno-integracyjnym przy CKSiR                   ul. Szkolna 1.

2.Świetlica środowiskowa z programem profilaktyczno-integracyjnym w Dzięciołach (w budynku OSP Dzięcioły).

 

 

§23

Ogólne zasady funkcjonowania CKSiR:

1. Sprawy porządkowe, dyscyplinarne i inne nie zawarte w niniejszym Regulaminie regulują odrębne przepisy zawarte w Kodeksie pracy, Kodeksie cywilnym, Kodeksie wykroczeń i Kodeksie karnym oraz w odrębnych przepisach prawnych, regulaminach i zarządzeniach wewnętrznych dyrektora CKSiR.

2. W czasie nieobecności dyrektora CKSiR – jego zastępstwo obejmuje osoba przez niego upoważniona na czas tej nieobecności.

3. Zmiany w Regulaminie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

5. Traci moc Regulamin Organizacyjny z dnia 01.06.2012 r.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2013 r.

 

 

 

 

06.09.2013 r.

 

 Opracował:

Dyrektor CKSiR Emilia Buczyńska-Kołodziejek

Zatwierdził:

Burmistrz Tłuszcza Paweł Marcin Bednarczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content