REGULAMINY

Regulamin korzystania z gminnych placów zabaw


1. Plac zabaw ma służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci i młodzieży szkolnej. Zadbajmy o to, aby teren placu zabaw mógł służyć wyłącznie jako miejsce zabaw i wypoczynku. Starajmy się, aby zabawa dzieci nie była zakłócona wypadkami spowodowanymi nieprzemyślanymi działaniami.
2. Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych powinno być dostosowane do rozwoju psycho-fizycznego dziecka. Oceny winien dokonywać rodzic-opiekun dziecka.
3. Osoby nieletnie mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod opieką nauczycieli, rodziców lub opiekunów.
4. Z urządzeń zabawowych znajdujących się na placu zabaw należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrzegać następujących reguł:
• w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione jest organizowanie gier zespołowych,
• zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, szczególnie dotyczy to huśtawek, przeplotni, drabinek, bramek i dachów domków,
• zabronione jest korzystanie z urządzeń zabawowych w tym: ważek i karuzel przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu.
5. Na placu zabaw obowiązuje zakaz:
• niszczenia roślin i zaśmiecania terenu,
• dewastowania urządzeń zabawowo – rekreacyjnych oraz ogrodzeń,
• zakłócania spokoju i porządku publicznego,
• palenia ognisk, używania otwartego ognia oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych,
• wprowadzania zwierząt,
• spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,
• przebywania osób nietrzeźwych oraz palenia tytoniu.
6. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za nią obciążona materialnie.
7. W przypadku chęci organizacji różnego rodzaju turniejów bądź pikników na terenie placu zabaw, organizatorzy proszeni są o wcześniejsze powiadomienie dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu
(tel. 29 757-31-34, e-mail: dyrektor@cktluszcz.pl).

Administratorem placu zabaw, do którego można zgłaszać uwagi jest
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu nr tel. 29 757-31-34,
e-mail: administracja@cktluszcz.pl.
Regulamin zatwierdzony przez Dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
w Tłuszczu.Numery alarmowe:
• 997 - Policja
• 998 - Straż Pożarna
• 999 - Pogotowie Ratunkowe

Regulamin korzystania z boisk ogólnodostępnych


1. Boiska i znajdujące się na nich urządzenia sportowe są przeznaczone do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego, różnych form zajęć pozalekcyjnych, rozgrywania zawodów sportowych oraz innych imprez.
2. Korzystanie z boiska i urządzeń sportowych lub prowadzenia zajęć pozalekcyjnych powinno odbywać się pod nadzorem nauczycieli lub innych osób uprawnionych do prowadzenia zajęć i opieki nad boiskiem.
3. Sprzęt i urządzenia sportowe znajdujące się na boiskach powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem i zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa. Zabrania się wspinania na urządzenia, zwisania z bramek i tablic do koszykówki.
4. W przypadku korzystania z boisk i znajdujących się na nich urządzeniach przez grupy środowiskowe (nieformalne) Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
5. Jeśli stan boiska nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, użytkownik lub opiekun osoby nieletniej ma obowiązek zgłosić nieprawidłowości dyrektorowi Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu celem ich niezwłocznego usunięcia.
6. Na boisku ogólnodostępnym obowiązuje zakaz:
- niszczenia roślin i zaśmiecania terenu,
- dewastacji urządzeń sportowo-rekreacyjnych i ogrodzeń,
- zakłócania spokoju i porządku publicznego,
- palenia ognisk, używania otwartego ognia oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych,
- spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,
- przebywania osób nietrzeźwych oraz palenia tytoniu,
- wprowadzania zwierząt,
- wieszania wszelkiego rodzaju plakatów, reklam, banerów bez zgody i wiedzy administratora.
7. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za nią obciążona materialnie.
8. W przypadku chęci organizacji różnego rodzaju turniejów bądź pikników na terenie boiska, organizatorzy proszeni są o wcześniejsze powiadomienie dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu (tel. 29 757-31-34, e-mail: dyrektor@cktluszcz.pl).
Administratorem boiska, do którego można zgłaszać uwagi jest Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu nr tel. 29 757-31-34, e-mail: administracja@cktluszcz.pl. Regulamin zatwierdzony przez Dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu.
Numery alarmowe:
• 997 - Policja
• 998 - Straż Pożarna
• 999 - Pogotowie Ratunkowe

Śledź nas na bieżąco

Czekamy na ciebie na Facebooku

Skip to content